Zgodnie z Art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

  1. Administratorem danych osobowych kandydatów na studia i studentów jest Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach, ul. Ponurego Piwnika 49, 25-666 Kielce.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – it@stsw.edu.pl.
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Dane osobowe studenta/wykładowcy przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami ww. Ustawy.
  5. Każdy student/wykładowca ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody.
  6. Student/wykładowca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa.