Regulamin platformy CEL - Centrum E-Learning Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w Kielcach

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Centrum E-Learning Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w Kielcach, zwana dalej e-Platformą, to internetowa przestrzeń Uczelni. Jest ona przeznaczona do wspomagania procesu kształcenia na studiach, poprzez zastosowanie metod i technik kształcenia na odległość.
 2. Użytkownikami e-Platformy są studenci i nauczyciele akademiccy Uczelni, a także goście, tj. osoby, które mogą mieć dostęp do wybranych serwisów, bez konieczności logowania się.
 3. Użytkownikami e-Platformy mogą też być pracownicy Uczelni niebędący nauczycielami akademickimi, których zakres obowiązków związany jest z obsługą studentów oraz nauczycieli akademickich.
 4. Za funkcjonowanie i obsługę e-Platformy odpowiada Centrum E-Learningu StANS, zwane dalej CEL StANS.
 5. Użytkownik korzystający z e-Platformy zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminu oraz polityki prywatności i przestrzegania zawartych w tym dokumencie postanowień.

§ 2
Zasoby e-Platformy

 1. Na e-Platformie publikowane są materiały oraz pomoce dydaktyczne związane z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość, a także serwisy szkoleniowe i informacyjne.
 2. Materiały i pomoce dydaktyczne dla studentów publikowane są w kursach zarządzanych przez nauczycieli akademickich oraz CEL StANS.
 3. Kursy na e-Platformie uporządkowane są według kategorii odzwierciedlających strukturę organizacyjną Uczelni.

§ 3
Ogólne prawa i obowiązki użytkowników

 1. Konta użytkowników na e-Platformie tworzone są w procesie samodzielnej rejestracji użytkownika.
 2. Uprawnienia do korzystania z e-Platformy wygasają:
 • w przypadku nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi – wraz z wygaśnięciem lub rozwiązaniem umowy o pracę,
 • w przypadku studentów – w momencie utracenia statusu studenta Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w Kielcach.

3. Użytkownik zobowiązuje się do nieudostępniania swego konta osobom trzecim oraz powstrzymania się od wszelkich działań umożliwiających dostęp do materiałów edukacyjnych osobom do tego nieuprawnionym.

§ 4
Prawa i obowiązki studenta

 1. Każdy student Uczelni ma prawo do:
 • korzystania z materiałów i pomocy dydaktycznych publikowanych na e-Platformie, pod warunkiem, że są one przeznaczone dla jego grupy studenckiej,
 • wsparcia ze strony nauczycieli akademickich oraz CEL StANS w zakresie związanym z procesem dydaktycznym realizowanym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
 • dostępu do informacji publikowanych przez nauczycieli akademickich,
 • korzystania z e-Konsultacji.

2. Obowiązkiem studenta korzystającego z e-Platformy jest:

 • przestrzeganie zasad udziału w zajęciach prowadzonych przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość; zasady te ustalane są przez nauczyciela akademickiego prowadzącego zajęcia, w oparciu o zasady wynikające z Regulaminu studiów,
 • zgłaszanie nauczycielowi akademickiemu prowadzącemu zajęcia lub pracownikom CEL StANS wszelkich nieprawidłowości (proceduralnych, merytorycznych, technicznych).

3. Student nie ma prawa korzystać z zasobów e-Platformy, jeśli nie są one przeznaczone dla grupy studenckiej, której jest członkiem.
4. Użytkownik nie może swoimi działaniami umożliwiać lub ułatwiać osobom nieupoważnionym dostęp do materiałów dydaktycznych i danych osobowych.

§ 5
Prawa i obowiązki nauczyciela akademickiego

1. Każdy nauczyciel akademicki CEL StANS ma prawo do:

 • wykorzystywania e-Platformy do wspomagania prowadzonych przez siebie zajęć dydaktycznych poprzez zastosowanie metod i technik kształcenia na odległość,
 • korzystania z systemu wsparcia ze strony CEL, zgodnie z obowiązującą w tym zakresie uchwałą Rektora,
 • prowadzenia e-Konsultacji, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie zarządzeniem Rektora.

2. Każdy nauczyciel akademicki zobowiązany jest do:

 • właściwego administrowania stworzonych przez siebie kursów,
 • zgłaszania pracownikom CEL StANS wszelkich nieprawidłowości (proceduralnych, merytorycznych, technicznych).

§ 6
Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe użytkowników e-Platformy zbierane są i przetwarzane zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Rektora w zakresie ochrony danych osobowych.
 2. Zgodnie z wymogami RODO/GDPR użytkownicy mają prawo do wnioskowania o usunięcie danych i rejestru działań użytkownika w systemie Moodle, wnioskowania o wyeksportowanie danych osobowych oraz ich usunięcie lub modyfikację.

§ 7
Ochrona własności intelektualnej

 1. Poza wyraźnie oznaczonymi treściami, wszystkie pozostałe zasoby i treści umieszczone na e-Platformie chronione są prawem autorskim, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 2. Prawem autorskim chronione są także autorskie grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy oraz wybór i układ prezentowanych treści.
 3. Nauczyciel akademicki zachowuje prawa autorskie do publikowanych przez siebie materiałów i pomocy dydaktycznych, w oparciu o ogólnie obowiązujące w Uczelni zasady dotyczące utworów wytworzonych w trakcie badań naukowych i pracy dydaktycznej.
 4. Nauczyciel akademicki odpowiada za publikowane w kursach treści, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 5. Zabrania się zamieszczania na e-Platformie materiałów i wypowiedzi sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym, wzywające do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierające treści pornograficzne, faszystowskie, wulgarne, propagujące używki lub przemoc, obrażające uczucia religijne, naruszające prawa innych osób itp.

§ 8
Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Zadaniem CEL StANS jest dołożenie wszelkich starań zapewniających poprawne funkcjonowanie e-Platformy oraz udzielanie pomocy użytkownikom w rozwiązywaniu problemów związanych z obsługą systemu.
 2. CEL StANS nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z nieprzewidzianego wadliwego funkcjonowania e-Platformy oraz ujawnienia danych służących do logowania osobom trzecim, niezależnie od przyczyny ich ujawnienia.

§ 9
Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia w sprawach dotyczących naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres cel@stsw.edu.pl.
 2. Wszystkie nieobjęte niniejszym regulaminem zagadnienia będą rozstrzygane w oparciu o przepisy prawa ogólnego i wewnętrznych aktów normatywnych Uczelni.

§ 10
Polityka cookies

 1. Aby korzystać z platformy e-learning StANS, przyjmowanie cookies musi być włączone w Twojej przeglądarce. Platforma CEL StANS korzysta z dwóch plików cookie.
 2. Bardzo istotnym jest ten poświęcony sesjom, nazwany zazwyczaj MoodleSession. Musisz zezwolić przeglądarce na umieszczenie tego cookie aby zachować ciągłość pracy, a także aby zachować twoje zalogowanie przy przechodzeniu między stronami. Kiedy się wylogowujesz, lub kończysz działanie przeglądarki ten cookie zostaje usunięty (z Twojej przeglądarki i z serwera).
 3. Drugi cookie jest używany dla czystej wygody i zazwyczaj nazywany jest MOODLEID. Zapamiętana w nim jest twoja nazwa użytkownika. Oznacza to, że jeśli wrócisz na tą stronę pole 'nazwa użytkownika' na ekranie logowania będzie automatycznie uzupełniane. Możesz spokojnie zrezygnować z tego cookie - będziesz po prostu musiał każdorazowo wprowadzać swoją nazwę użytkownika podczas procesu logowania.