Regulamin CEL

Regulamin platformy CEL - Centrum E-Learning Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach


§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Centrum E-Learning Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach, zwana dalej e-Platformą, to internetowa przestrzeń Uczelni. Jest ona przeznaczona do wspomagania procesu kształcenia na studiach, poprzez zastosowanie metod i technik kształcenia na odległość.
 2. Użytkownikami e-Platformy są studenci i nauczyciele akademiccy Uczelni, a także goście, tj. osoby, które mogą mieć dostęp do wybranych serwisów, bez konieczności logowania się.
 3. Użytkownikami e-Platformy mogą też być pracownicy Uczelni niebędący nauczycielami akademickimi, których zakres obowiązków związany jest z obsługą studentów oraz nauczycieli akademickich.
 4. Za funkcjonowanie i obsługę e-Platformy odpowiada Centrum E-Learningu StSW, zwane dalej CEL StSW.
 5. Użytkownik korzystający z e-Platformy zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminu oraz polityki prywatności i przestrzegania zawartych w tym dokumencie postanowień.

§ 2
Zasoby e-Platformy

 1. Na e-Platformie publikowane są materiały oraz pomoce dydaktyczne związane z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość, a także serwisy szkoleniowe i informacyjne.
 2. Materiały i pomoce dydaktyczne dla studentów publikowane są w kursach zarządzanych przez nauczycieli akademickich oraz CEL i inne jednostki dydaktyczne Uczelni.
 3. Kursy na e-Platformie uporządkowane są według kategorii odzwierciedlających strukturę organizacyjną Uczelni.

§ 3
Ogólne prawa i obowiązki użytkowników

 1. Konta użytkowników na e-Platformie tworzone są w procesie samodzielnej rejestracji użytkownika bądź pracownika CEL.
 2. Uprawnienia do korzystania z e-Platformy wygasają:
 • w przypadku nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi – wraz z wygaśnięciem lub rozwiązaniem umowy o pracę,
 • w przypadku studentów – w momencie utracenia statusu studenta Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach.

3. Użytkownik zobowiązuje się do nieudostępniania swego konta osobom trzecim oraz powstrzymania się od wszelkich działań umożliwiających dostęp do materiałów edukacyjnych osobom do tego nieuprawnionym.


§ 4
Prawa i obowiązki studenta

 1. Każdy student Uczelni ma prawo do:
 • korzystania z materiałów i pomocy dydaktycznych publikowanych na e-Platformie, pod warunkiem, że są one przeznaczone dla jego grupy studenckiej,
 • wsparcia ze strony nauczycieli akademickich oraz CEL StSW w zakresie związanym z procesem dydaktycznym realizowanym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
 • dostępu do informacji publikowanych w e-Portfolio przez nauczycieli akademickich,
 • korzystania z e-Konsultacji,
 • swobodnego korzystania z serwisów administrowanych przez CEL.

2. Obowiązkiem studenta korzystającego z e-Platformy jest:

 • przestrzeganie zasad udziału w zajęciach prowadzonych przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość; zasady te ustalane są przez nauczyciela akademickiego prowadzącego zajęcia, w oparciu o zasady wynikające z Regulaminu studiów,
 • zgłaszanie nauczycielowi akademickiemu prowadzącemu zajęcia lub pracownikom CEL StSW wszelkich nieprawidłowości (proceduralnych, merytorycznych, technicznych).

3. Student nie ma prawa korzystać z zasobów e-Platformy, jeśli nie są one przeznaczone dla grupy studenckiej, której jest członkiem.
4. Użytkownik nie może swoimi działaniami umożliwiać lub ułatwiać osobom nieupoważnionym dostęp do materiałów dydaktycznych i danych osobowych.


§ 5
Prawa i obowiązki nauczyciela akademickiego


1. Każdy nauczyciel akademicki CEL StSW ma prawo do:

 • wykorzystywania e-Platformy do wspomagania prowadzonych przez siebie zajęć dydaktycznych poprzez zastosowanie metod i technik kształcenia na odległość,
 • korzystania z systemu wsparcia ze strony CEL, zgodnie z obowiązującą w tym zakresie uchwałą Rektora,
 • prowadzenia e-Konsultacji, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie zarządzeniem Rektora.

2. Każdy nauczyciel akademicki zobowiązany jest do:

 • posiadania i aktualizowania informacji w swojej e-Portfolio, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie zarządzeniem Rektora,
 • właściwego administrowania stworzonych przez siebie kursów,
 • zgłaszania pracownikom CEL StSW wszelkich nieprawidłowości (proceduralnych, merytorycznych, technicznych).


§ 6
Ochrona danych osobowych


Dane osobowe użytkowników e-Platformy zbierane są i przetwarzane zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Rektora w zakresie ochrony danych osobowych.


§ 7
Ochrona własności intelektualnej

 1. Poza wyraźnie oznaczonymi treściami, wszystkie pozostałe zasoby i treści umieszczone na e-Platformie chronione są prawem autorskim, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 2. Prawem autorskim chronione są także autorskie grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy oraz wybór i układ prezentowanych treści.
 3. Nauczyciel akademicki zachowuje prawa autorskie do publikowanych przez siebie materiałów i pomocy dydaktycznych, w oparciu o ogólnie obowiązujące w Uczelni zasady dotyczące utworów wytworzonych w trakcie badań naukowych i pracy dydaktycznej.
 4. Nauczyciel akademicki odpowiada za publikowane w kursach treści, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 5. Zabrania się zamieszczania na e-Platformie materiałów i wypowiedzi sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym, wzywające do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierające treści pornograficzne, faszystowskie, wulgarne, propagujące używki lub przemoc, obrażające uczucia religijne, naruszające prawa innych osób itp.


§ 8
Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Zadaniem CEL StSW jest dołożenie wszelkich starań zapewniających poprawne funkcjonowanie e-Platformy oraz udzielanie pomocy użytkownikom w rozwiązywaniu problemów związanych z obsługą systemu.
 2. CEL StSW nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z nieprzewidzianego wadliwego funkcjonowania e-Platformy oraz ujawnienia danych służących do logowania osobom trzecim, niezależnie od przyczyny ich ujawnienia.
 3. CEL StSW zastrzega sobie prawo do zawieszenia funkcjonowania lub usunięcia konta, jeżeli uzna to za uzasadnione. Użytkownikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tytułu okresowego zawieszenia funkcjonowania konta albo jego zamknięcia.


§ 9
Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia w sprawach dotyczących naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres cel@stsw.edu.pl.
 2. Wszelkie wątpliwości dotyczące treści regulaminu rozstrzyga kierownik CEL StSW.
 3. Wszystkie nieobjęte niniejszym regulaminem zagadnienia będą rozstrzygane w oparciu o przepisy prawa ogólnego i wewnętrznych aktów normatywnych Uczelni.


§ 10
Polityka cookies

 1. Aby korzystać z platformy e-learning StSW, przyjmowanie cookies musi być włączone w Twojej przeglądarce. Platforma CEL StSW korzysta z dwóch plików cookie.
 2. Bardzo istotnym jest ten poświęcony sesjom, nazwany zazwyczaj MoodleSession. Musisz zezwolić przeglądarce na umieszczenie tego cookie aby zachować ciągłość pracy, a także aby zachować twoje zalogowanie przy przechodzeniu między stronami. Kiedy się wylogowujesz, lub kończysz działanie przeglądarki ten cookie zostaje usunięty (z Twojej przeglądarki i z serwera).
 3. Drugi cookie jest używany dla czystej wygody i zazwyczaj nazywany jest MOODLEID. Zapamiętana w nim jest twoja nazwa użytkownika. Oznacza to, że jeśli wrócisz na tą stronę pole 'nazwa użytkownika' na ekranie logowania będzie automatycznie uzupełniane. Możesz spokojnie zrezygnować z tego cookie - będziesz po prostu musiał każdorazowo wprowadzać swoją nazwę użytkownika podczas procesu logowania.
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 2 luty 2016, 12:52