Kursy inne

Kursy inne

Ankieta - poziom obsługi
Inne
Course rating:

Ankieta dotycząca poziomu obsługi studentów przez administrację

Ankieta - jakość kształcenia
Inne
Course rating:

Ankieta dotycząca opinii absolwenta o jakości kształcenia i przydatności studiów na rynku pracy

BHP i Ergonomia
Inne
Course rating: 5.0(3)

Szkolenie BHP w formie e-learningowej skierowane do studentów. Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

  • oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
  • metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
  • kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.
Informacja naukowa i biblioteczna
Inne
Course rating: 5.0(2)

Szkolenie biblioteczne w formie elektronicznej, przygotowane z myślą o studentach różnych kierunków studiów w celu zapoznania z zasadami funkcjonowania i korzystania z Biblioteki Głównej StSW. Ukończenie kursu upoważnia do podejścia do zaliczenia w formie testu. Pozytywny wynik testu jest podstawą do uzyskania zaliczenia z przedmiotu "Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo".

e-Poradnik
Inne
Course rating:

Przykładowy kurs e-learningowy jest poradnikiem dla początkujących użytkowników, którzy mogą sprawdzić w oparciu o zawarte materiały, czy ich komputer jest w stanie wyświetlić każdy z przygotowanych zasobów i aktywności systemu CEL StSW m.in. takich jak: film, dźwięk, animację, tekst, pakiet SCORM, prezentacje multimedialne, pliki różnych formatów (pdf, ppt, office). Kurs posiada także składowe systemu e-learning - zadania, testy online, forum dyskusyjne, czat.

Laboratorium CEL StSW
Inne
Course rating:

Kurs zawiera podstawowe informacje o narzędziach, programach i aplikacjach pozwalających na przygotowanie multimedialnego kursu e-learningowego. Przedstawione rozwiązania pozwolą prowadzącym i wykładowcom wzbogacić swój warsztat e-metodyka i e-nauczyciela.