Kursy inne

Kursy inne

Szkolenie BHP w formie e-learningowej skierowane do studentów. Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

  • oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
  • metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
  • kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

Szkolenie biblioteczne w formie elektronicznej, przygotowane z myślą o studentach różnych kierunków studiów w celu zapoznania z zasadami funkcjonowania i korzystania z Biblioteki Głównej StSW. Ukończenie kursu upoważnia do podejścia do zaliczenia w formie testu. Pozytywny wynik testu jest podstawą do uzyskania zaliczenia z przedmiotu "Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo".

Przykładowy kurs e-learningowy jest poradnikiem dla początkujących użytkowników, którzy mogą sprawdzić w oparciu o zawarte materiały, czy ich komputer jest w stanie wyświetlić każdy z przygotowanych zasobów i aktywności systemu CEL StSW m.in. takich jak: film, dźwięk, animację, tekst, pakiet SCORM, prezentacje multimedialne, pliki różnych formatów (pdf, ppt, office). Kurs posiada także składowe systemu e-learning - zadania, testy online, forum dyskusyjne, czat.

Kurs zawiera podstawowe informacje o narzędziach, programach i aplikacjach pozwalających na przygotowanie multimedialnego kursu e-learningowego. Przedstawione rozwiązania pozwolą prowadzącym i wykładowcom wzbogacić swój warsztat e-metodyka i e-nauczyciela.

Multimedialny przewodnik dla prowadzących zajęcia pokazujący jak przygotowywać materiały edukacyjne dla potrzeb platformy CEL StSW. Dzięki niemu uzyskasz informacje o projektowaniu kursu, tworzeniu materiałów dydaktycznych i zamieszczaniu ich w postaci elektronicznej.

Kurs "Projektowanie i prowadzenie kursów e-learningowych w kształceniu zawodowym".

Uczestnicy kursu, po jego ukończeniu, będą potrafili zaplanować kurs e-learningowy dla przedmiotu zawodowego wraz z ćwiczeniami i elementami strategii prowadzenia zajęć online. Będą również swobodnie dobierać różne narzędzia i metody pracy w zależności od wyznaczonych celów.