Pedagogika

Antropologia kulturowa jest to dyscyplina nauk społecznych badająca organizację kultury, rządzące nią prawa, historyczną zmienność i etniczną różnorodność kultur w celu skonstruowania ogólnej teorii kultury. Jest to jeden z głównych działów szeroko rozumianej antropologii, zajmuje się badaniem kultury we wszystkich jej przejawach.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Antropologia_kulturowa

Irlandia jest państwem w Europie Zachodniej, państwem członkowskim Unii Europejskiej, które  zajmuje większość terytorium wyspy o tej samej nazwie. Wyspa leży na północno-wschodnim Oceanie Atlantyckim, na zachód od Wielkiej Brytanii. Z całkowitą powierzchnią 70273 km2 jest przedostatnim pod względem wielkości terytorium państwem w dzisiejszej Unii Europejskiej.

Otaczający nas świat pełen jest zjawisk i czynników, które wywołują u ludzi stan zagrożenia dla naszego życia, zdrowia lub bezpieczeństwa. Poczucie bezpieczeństwa jest dla człowieka bardzo ważnym elementem jego życia. Współczesny świat charakteryzuje się wieloma czynnikami, które zakłócają nasze poczucie bezpieczeństwa. Zagrożenia współczesnego świata mają różny charakter, siłę oraz źródło występowania.

W obecnym czasie następuje szybki rozwój nauki, zmienia się codzienna rzeczywistość, punkt widzenia świata i perspektywa przyszłości. Dokonują się przemiany we wszystkich dziedzinach życia społecznego i politycznego. Następują zmiany legislacyjne, pojawiają się modyfikacje przepisów, korekty zasad funkcjonowania wielu instytucji publicznych. Całokształt tych działań czyniony jest w trosce o dobro i bezpieczeństwo każdego człowieka.

Współczesne problemy socjologii

W dziedzinie badań empirycznych na gruncie pedagogiki ważne miejsce zajmuje diagnostyka pedagogiczna. Słownik wyrazów obcych podaje definicję diagnostyki jako:

  1. Rozpoznawanie chorób  na podstawie ich charakterystycznych objawów, wyników badań laboratoryjnych, wywiadu i badania lekarskiego,
  2. Określanie stanu technicznego urządzeń i ustalanie źródeł awarii za pomocą odpowiedniej aparatury.

Proces komunikacji odbywa się w toku całego życia człowieka i niemalże w każdych warunkach. Jest płaszczyzną porozumiewania się ludzi, stanowi ważny aspekt życia  człowieka. Poprawna komunikacja ułatwia stosunki koleżeńskie, proces uczenia się, zdobywania wiedzy, relacje w rodzinie, środowisku lokalnym, pracy itp. Jeśli natomiast pojawiają się zaburzenia komunikacyjne spowodowane obiektywnymi czynnikami, wówczas funkcjonowanie człowieka w określonych rolach również zostaje zaburzone i podlega różnym manipulacjom. Sytuacja trudna pojawia się w środowiskach rodzinnych dotkniętych patologią społeczną, dlatego też ważna jest terapia i pomoc udzielana rodzinom dysfunkcyjnym.