Pedagogika - studia I stopnia

W dziedzinie badań empirycznych na gruncie pedagogiki ważne miejsce zajmuje diagnostyka pedagogiczna. Słownik wyrazów obcych podaje definicję diagnostyki jako:

  1. Rozpoznawanie chorób  na podstawie ich charakterystycznych objawów, wyników badań laboratoryjnych, wywiadu i badania lekarskiego,
  2. Określanie stanu technicznego urządzeń i ustalanie źródeł awarii za pomocą odpowiedniej aparatury.

Proces komunikacji odbywa się w toku całego życia człowieka i niemalże w każdych warunkach. Jest płaszczyzną porozumiewania się ludzi, stanowi ważny aspekt życia  człowieka. Poprawna komunikacja ułatwia stosunki koleżeńskie, proces uczenia się, zdobywania wiedzy, relacje w rodzinie, środowisku lokalnym, pracy itp. Jeśli natomiast pojawiają się zaburzenia komunikacyjne spowodowane obiektywnymi czynnikami, wówczas funkcjonowanie człowieka w określonych rolach również zostaje zaburzone i podlega różnym manipulacjom. Sytuacja trudna pojawia się w środowiskach rodzinnych dotkniętych patologią społeczną, dlatego też ważna jest terapia i pomoc udzielana rodzinom dysfunkcyjnym.

Socjologia wychowania i edukacji

Wprowadzenie do socjologii

Zajęcia te opierają się przede wszystkim na dziedzinie wiedzy jaką jest filozofia. Co za tym idzie, operować będziemy pojęciami wypracowanymi przez tę dziedzinę, których opanowanie jest jednym z podstawowych naszych zadań. Głównym materiałem badawczym są teksty filozoficzne z zakresu etyki oraz filozofii społecznej. Metodą, którą będziemy się posługiwać, jest interpretacja tekstów oraz dyskusja nad głównymi problemami etyki w kontekście pedagogiki