Pedagogika - studia I stopnia

Pomoc dla "Search courses"

Dane statystyczne dotyczące przestępczości wśród dzieci i młodzieży wskazują na ciągłe obniżanie się dolnej granicy wieku  młodych sprawców przestępstw. Następuje znaczny wzrost przestępstw gwałtownych, charakteryzujących się dużym natężeniem agresji i wyjątkową brutalnością. Coraz większym problemem staje się alkoholizm, narkomania i inne uzależnienia. Powoduje to konieczność podejmowanie coraz szerszych działań mających na celu zapobieganie przejawom nieprzystosowania społecznego nieletnich.

Zajęcia dotyczą metodologicznych podstaw związanych z opracowaniem pracy licencjackiej. Umiejętność łączenia teorii, metodologii i analizy badań pozwoli studentom na zdobycie wiedzy teoretycznej, prawidłowe skonstruowanie i przygotowanie badań w sensie analizy i weryfikacji hipotez.

Resocjalizacja w sensie współczesnym jest zespołem oddziaływań opiekuńczych, wychowawczych i terapeutycznych wobec osób naruszających normy prawne (przestępcy), a także obyczajowe (alkoholicy, narkomani) w środowisku otwartym (naturalnym) lub zamkniętym.

Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczanie i likwidowanie czynników, które zaburzają prawidłowy rozwój i dezorganizują zdrowe życie.

Socjologia wychowania i edukacji

Wprowadzenie do socjologii

Zajęcia te opierają się przede wszystkim na dziedzinie wiedzy jaką jest filozofia. Co za tym idzie, operować będziemy pojęciami wypracowanymi przez tę dziedzinę, których opanowanie jest jednym z podstawowych naszych zadań. Głównym materiałem badawczym są teksty filozoficzne z zakresu etyki oraz filozofii społecznej. Metodą, którą będziemy się posługiwać, jest interpretacja tekstów oraz dyskusja nad głównymi problemami etyki w kontekście pedagogiki