Pedagogika

Wprowadzenie do socjologii

Dane statystyczne dotyczące przestępczości wśród dzieci i młodzieży wskazują na ciągłe obniżanie się dolnej granicy wieku  młodych sprawców przestępstw. Następuje znaczny wzrost przestępstw gwałtownych, charakteryzujących się dużym natężeniem agresji i wyjątkową brutalnością. Coraz większym problemem staje się alkoholizm, narkomania i inne uzależnienia. Powoduje to konieczność podejmowanie coraz szerszych działań mających na celu zapobieganie przejawom nieprzystosowania społecznego nieletnich.

Zajęcia dotyczą metodologicznych podstaw związanych z opracowaniem pracy licencjackiej. Umiejętność łączenia teorii, metodologii i analizy badań pozwoli studentom na zdobycie wiedzy teoretycznej, prawidłowe skonstruowanie i przygotowanie badań w sensie analizy i weryfikacji hipotez.

Resocjalizacja w sensie współczesnym jest zespołem oddziaływań opiekuńczych, wychowawczych i terapeutycznych wobec osób naruszających normy prawne (przestępcy), a także obyczajowe (alkoholicy, narkomani) w środowisku otwartym (naturalnym) lub zamkniętym.

Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczanie i likwidowanie czynników, które zaburzają prawidłowy rozwój i dezorganizują zdrowe życie.

Socjologia wychowania i edukacji

Zajęcia te opierają się przede wszystkim na dziedzinie wiedzy jaką jest filozofia. Co za tym idzie, operować będziemy pojęciami wypracowanymi przez tę dziedzinę, których opanowanie jest jednym z podstawowych naszych zadań. Głównym materiałem badawczym są teksty filozoficzne z zakresu etyki oraz filozofii społecznej. Metodą, którą będziemy się posługiwać, jest interpretacja tekstów oraz dyskusja nad głównymi problemami etyki w kontekście pedagogiki