Ekonomia - studia I stopnia

Rachunkowość to system informacyjny, którego podstawowym celem jest dostarczanie informacji finansowych o działalności podmiotu gospodarczego.

Makroekonomia – dziedzina ekonomii posługująca się wielkościami zagregowanymi (zbiorczymi, dotyczącymi całej gospodarki) do badania prawidłowości występujących w gospodarce jako całości.

Przedmiotem zainteresowania makroekonomii jest przede wszystkim zrozumienie tego, w jaki sposób tworzy się dochód narodowy i jak dokonuje się podziału dochodu narodowego, a także zagadnienia związane z inflacją, bezrobociem, inwestycjami i bilansem płatniczym, z uwzględnieniem polityki pieniężnej banku centralnego oraz polityki gospodarczej państwa.

Elektroniczna administracja to wykorzystanie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych w administracji publicznej. W ramach elektronicznej administracji zakłada się zmiany oraz usprawnienia organizacyjne, szeroką modernizację oraz optymalizację procesów administracyjnych pod kątem efektywności.

Poniższy kurs skierowany jest do studentów studiów niestacjonarnych - I rok, Hotelarstwo i turystyka. Zagadnienia kursu obejmują tematykę technologii informacyjnej, programów typu office, obsługi narzędzi sieci internet, aplikacji Google. Znajdziesz tutaj materiały i zadania do wykonania w ramach ćwiczeń. Zajęcia prowadzone są w formie e-learningowej.

Historia myśli ekonomicznej – dyscyplina naukowa o charakterze teoretycznym, zajmująca się badaniem i opisywaniem procesu kształtowania się poglądów ekonomicznych w ujęciu historycznym. W naukowy sposób wyjaśnia przyczyny powstawania, przenikania i zanikania poglądów, idei oraz teorii ekonomicznych, jak również krytycznie analizuje historyczny dorobek ekonomistów.

[wikipedia]

Wykład "Gospodarka samorządu terytorialnego" zawiera informacje na temat ekonomicznych aspektów funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów i województw), z uwzględnieniem najnowszych uregulowań prawnych i członkostwa Polski w UE.