Psychologia - studia I stopnia

Zajęcie są przeznaczone dla I r. psychologii niestacjonarnej w Staropolskiej Szkole Wyższej w Kielcach. Wprowadzenie do psychologii i historii myśli psychologicznej to moduł poświęcony genezie współczesnych szkół, teorii oraz wybranych zagadnień wprowadzających do psychologii ogólnej.

Psychometria (z gr. psyche – dusza, metria – miara) – dział psychologii, zajmujący się teorią i praktyką stosowania testów psychologicznych, który opiera się na zdobyczach statystyki i matematyki. Psychometria wykształca procedury badania testowego w psychologii poprzez obiektywizację, pomiar rzetelności i trafności, standaryzację, normalizację i ewentualną właściwą adaptację narzędzi badawczych, jakimi są kwestionariusze osobowości, testy uzdolnień i inteligencji, ankiety oraz skale.

Zajęcia dla 3 r. psychologii Staropolskiej Szkoły Wyższej

Kurs dotyczy wykładów z przedmiotu "Pomoc psychologiczna" i jest skierowany do studentów II r. psychologii zaocznej Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach.

Psychologia rozwoju jest to jedna z subdyscyplin psychologii zajmuje się badaniem wzrostu, rozwoju i zmian w zachowaniach ludzi od poczęcia do śmierci. Na określenie tej nauki używa się także innych nazw: psychologia rozwoju w ciągu życia, psychologia rozwoju człowieka, psychologia rozwojowa biegu życia. Psychologowie rozwojowi w zakresie zainteresowania badawczego wykraczają poza okres dorastania i podejmują zagadnienia związane z dorosłością i wiekiem podeszłym.

Psychologia osobowości jest subdziedziną psychologii ogólnej, której przedmiotem badań jest struktura psychiczna człowieka - osobowość, jej rozwój na przestrzeni życia i związek z zachowaniem w szerokim pryzmacie podejść teoretycznych.

Psychopatologia (patopsychologia, ang. psychopathology, z języka greckiego ψυχή psyche "dusza", πάθος pathos - "cierpienie" i λόγος logos "słowo, myśl, rozumowanie"[1][2]) – gałąź psychiatrii i psychologii klinicznej, której domeną jest opisywanie, wyjaśnianie i porządkowanie nieprawidłowych, chorobowych zjawisk psychicznych, którym przypisuje się znaczenie kliniczne, czyli objawów psychopatologicznych lub zespołów objawowych, a których rozpoznanie, analiza i ocena są przydatne w postępowaniu terapeutycznym. W szerszym rozumieniu, za przedmiot psychopatologii przyjmuje się opisywanie zaburzeń psychicznych (ten sposób rozumienia pojęcia psychopatologii dominuje w piśmiennictwie anglosaskim)[3]. Mianem psychopatologii określa się również zaburzenia psychiczne

Poniższy kurs skierowany jest do studentów studiów niestacjonarnych kierunku Psychologia. Zagadnienia kursu obejmują tematykę technologii informacyjnej, aplikacji typu office, obsługi aplikacji sieci internet. Znajdziesz tutaj materiały i zadania do wykonania w ramach pierwszego jak i kolejnych laboratoriów. Zajęcia prowadzone są w formie blended learning (oznacza to, że część zajęć odbywa się w siedzibie uczelni, część zaś z wykorzystaniem internetu).