Pedagogika - studia I stopnia

Podstawy prawne i postępowanie w sprawach nieletnich - wykład, resocjalizacja III rok

Poniższy kurs skierowany jest do studentów studiów niestacjonarnych kierunku Pedagogika - I rok. Zagadnienia kursu obejmują tematykę technologii informacyjnej, aplikacji typu office, obsługi aplikacji sieci internet. Znajdziesz tutaj materiały i zadania do wykonania w ramach pierwszego jak i kolejnych laboratoriów. Zajęcia prowadzone są w formie blended learning (oznacza to, że część zajęć odbywa się w siedzibie uczelni, część zaś z wykorzystaniem internetu).

Zajęcia te opierają się przede wszystkim na dziedzinie wiedzy jaką jest filozofia. Co za tym idzie, operować będziemy pojęciami wypracowanymi przez tę dziedzinę, których opanowanie jest jednym z podstawowych naszych zadań. Głównym materiałem badawczym są teksty filozoficzne z zakresu etyki oraz filozofii społecznej. Metodą, którą będziemy się posługiwać, jest interpretacja tekstów oraz dyskusja nad głównymi problemami etyki w kontekście pedagogiki

Metodyka profilaktyki społecznej uwzględnia realizację zajęć w ramach profilaktyki pierwszorzędowej, drugorzędowej i trzeciorzędowej. Pozwala na analizę metod, form i treści organizowanych zajęć z zakresu profilaktyki zdrowia, uzależnień oraz innych zagrożeń związanych z życiem codziennym.

Zajęcia dotyczą metodologicznych podstaw związanych z opracowaniem pracy licencjackiej. Umiejętność łączenia teorii, metodologii i analizy badań pozwoli studentom na zdobycie wiedzy teoretycznej, prawidłowe skonstruowanie i przygotowanie badań w sensie analizy i weryfikacji hipotez.