List of active policies

Name Type User consent
Polityka RODO Privacy policy All users
Regulamin platformy CEL Site policy All users

Summary

Polityka RODO

Full policy

Zgodnie z Art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów na studia i studentów jest Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach, ul. Ponurego Piwnika 49, 25-666 Kielce.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – it@stsw.edu.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Dane osobowe studenta/wykładowcy przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami ww. Ustawy.
 5. Każdy student/wykładowca ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody.
 6. Student/wykładowca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa.

Summary

Regulamin platformy CEL - Centrum E-Learning Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w Kielcach

Full policy

1. Centrum E-Learning Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w Kielcach, zwana dalej Platformą, to internetowa przestrzeń Uczelni. Jest ona przeznaczona do wspomagania uczelnianego procesu kształcenia metodami e-learningowymi.

2. Użytkownikami Platformy są studenci, nauczyciele akademiccy Uczelni, a także goście, tj. osoby, które mogą mieć dostęp do wybranych zasobów bez konieczności logowania się. Użytkownikami Platformy mogą też być pracownicy Uczelni (Prowadzący) niebędący nauczycielami akademickimi, których zakres obowiązków związany jest z obsługą studentów oraz nauczycieli akademickich.

3. W regulaminie stosuje się następujące terminy:
 • Użytkownik: osoba posiadająca konto na Platformie.
 •  Student: użytkownik zapisany na wybrany kurs lub szkolenie jako uczestnik.
 •  Nauczyciel/Prowadzący: użytkownik posiadający uprawnienia pozwalające naprowadzenie kursu/szkolenia na Platformie.
 •  Administrator: osoba odpowiedzialna za poprawne działanie Platformy.

4. Zalogowanie się na Platformie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

5. Użytkownicy są zobowiązani do wypełnienia formularza we właściwościach profilu swoimi rzeczywistymi danymi osobowymi. Imię i nazwisko są niezależnymi polami w formularzu rejestracyjnym i ze względów bezpieczeństwa tak zwany "login" musi być różny od tych danych. Uzyskanie konta jest jednoznaczne ze zgodą na wykorzystanie danych osobowych Użytkownika w zakresie koniecznym do jego obsługi przez Prowadzącego i Administratora.

6. Niewłaściwe wypełnienie formularza rejestracyjnego, zidentyfikowanie  prowadzenia nieprawdziwych danych, ustalenie faktu udostępnienia konta oraz materiałów dydaktycznych uzyskanych z Platformy osobom niepowołanym powoduje  zablokowanie konta.

7. Pełną odpowiedzialność za materiały zamieszczone na Platformie (w tym kwestie praw autorskich) ponosi osoba publikująca.

8. W wypowiedziach na Platformie nie wolno zamieszczać treści nieprzyzwoitych, nieprawdziwych, obraźliwych, obscenicznych (art. 141 Kodeksu Wykroczeń).

9. Materiały i wypowiedzi zamieszczone przez użytkowników mogą być modyfikowane bądź usuwane przez Prowadzącego lub Administratora, gdy są one niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Dotyczy to w szczególności wypowiedzi i materiałów niezwiązanych z programem lub przebiegiem studiów.

10. Nieprzestrzeganie Regulaminu może prowadzić do ograniczenia funkcji lub  zablokowania konta na Platformie oraz do powiadomienia władz Uczelni.

11. Zadaniem CEL StANS jest dołożenie wszelkich starań, by zapewnić poprawne funkcjonowanie Platformy. Administrator wykonuje kopie zapasowe kursów dwa razy w tygodniu (środa/niedziela) oraz udziela Użytkownikom pomocy w rozwiązywaniu problemów z obsługą i użytkowaniem systemu.

12. CEL StANS nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprzewidzianego wadliwego funkcjonowania Platformy, a także rezultaty ujawnienia przez Użytkowników osobom niepowołanym poufnych danych, np. służących do logowania.

13. Uwagi i zgłoszenia w sprawach dotyczących funkcjonowania, stosowania lub naruszeń niniejszego Regulaminu należy przesyłać na adres it@stsw.edu.pl lub zgłaszać do Dziekanatu pod numer (41) 345 85 88.

14. Wątpliwości dotyczące treści, funkcjonowania i stosowania niniejszego Regulaminu rozstrzyga Pełnomocnik Rektora StANS ds. e-learning.

15. CEL StANS zastrzega sobie prawo modyfikowania Regulaminu Użytkownika.