List of active policies

Name Type User consent
Polityka prywatności Privacy policy All users
Polityka strony Site policy All users

Summary

Niniejsza polityka prywatności oraz zasady przetwarzania danych osobowych mają zastosowanie do serwisu e-learningowego CEL – Centrum E-Learning StANS (dalej: CEL StANS). Korzystając z serwisu CEL StANS lub uzyskując do niego dostęp użytkownik wyraża zgodę na praktyki opisane w niniejszej Polityce Prywatności i obowiązują go wymienione poniżej zasady w kontekście jego praw.

Full policy

OBOWIĄZYWANIE POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od 24 maja 2018 r. i ma na celu realizację obowiązku informacyjnego zgodnie z RODO oraz ustalenie zasad zgodnego z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych w trakcie korzystania z CEL StANS.

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH I JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Staropolska Akademia Nauk Stosowanych z siedzibą w Kielcach przy ul. Ponurego Piwnika 49. Sprawuje ona nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem Twoich danych.

W JAKICH CELACH, NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ I PRZEZ JAKI CZAS PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Realizacja usług edukacyjnych i archiwizacja danych po zrealizowaniu usługi

W celach realizacji usług edukacyjnych oraz archiwizacji danych po zrealizowaniu usługi Twoje dane będziemy przetwarzali na podstawie zawartej umowy oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Twoje dane osobowe CEL StANS przetwarza wyłącznie w celu zapewnienia dostępu uczestnictwa w serwisie e-learningowym.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane przechowywane są tak długo, jak długo będziesz korzystać z CEL StANS (z reguły jest to okres studiów). W dowolnym momencie konto możesz usunąć, co jest równoznaczne z zaprzestaniem przechowywania Twoich danych.

Jakie dane osobowe posiadamy i skąd je mamy?

Dane osobowe jakie posiadamy o Tobie pochodzą bezpośrednio od Ciebie i podajesz je dobrowolnie. Są to: nazwa użytkownika, adres e-mail, imię, nazwisko i kraj zamieszkania oraz opcjonalnie przez Ciebie podawane: miasto zamieszkania, opis, zdjęcie, zainteresowania, strona www, numery komunikatorów, telefon, adres zamieszkania. Wprowadzane informacje i Twoja decyzja o ich uwidocznieniu mają wyłącznie wpływ na lepszą prezentacje Twojego profilu innym użytkownikom serwisu CEL StANS.

JAKIE SĄ TWOJE PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Masz prawo:

 • dostępu do treści Twoich danych,
 • do sprostowania Twoich danych,
 • do usunięcia Twoich danych, jeżeli:
  • wycofasz Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
  • Twoje dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,
  • wniesiesz sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu dostosowania naszych usług do Twoich preferencji,
  • Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • do ograniczenia przetwarzania Twoich danych,
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • do przenoszenia danych,
 • do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez nas przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.

Podanie danych w celach realizacji usług edukacyjnych i archiwizacji danych po zrealizowaniu usługi jest wymagane ustawowo lub jest niezbędne do zawarcia umowy. Jeżeli odmówisz podania swoich danych lub podasz nieprawidłowe dane, nie będziemy mogli zrealizować dla Ciebie usługi.

Swoje dane osobowe możesz w dowolnym momencie samodzielnie sprostować, zmienić lub poprawić w swoim profilu. W tym samym miejscu możesz korzystając z opcji „Skontaktuj się z administratorem danych osobowych” zostać całkowicie zapomnianym (wybierając opcję „Usuń moje dane prywatne”). Będzie to równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w serwisie e-learningowym CEL StANS, zaś wszystkie Twoje dane zostaną usunięte.

Komu przekazujemy Twoje dane?

CEL StANS nie przekazuje nikomu Twoich danych za wyjątkiem dwóch sytuacji. Możemy przekazać Twoje dane:

 • za Twoją zgodą wskazanemu przez Ciebie podmiotowi (poprzez wyeksportowanie danych),
 • organom publicznym i instytucjom uprawnionym do żądania dostępu na mocy podstawy prawnej.

Czy wykorzystujemy Twoje dane w celach marketingowych?

CEL StANS nie wykorzystuje Twoich danych w celach marketingowych ani pod kątem profilowania.


Summary

Regulamin platformy CEL - Centrum E-Learning Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w Kielcach

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Centrum E-Learning Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w Kielcach, zwana dalej e-Platformą, to internetowa przestrzeń Uczelni. Jest ona przeznaczona do wspomagania procesu kształcenia na studiach, poprzez zastosowanie metod i technik kształcenia na odległość.
 2. Użytkownikami e-Platformy są studenci i nauczyciele akademiccy Uczelni, a także goście, tj. osoby, które mogą mieć dostęp do wybranych serwisów, bez konieczności logowania się.
 3. Użytkownikami e-Platformy mogą też być pracownicy Uczelni niebędący nauczycielami akademickimi, których zakres obowiązków związany jest z obsługą studentów oraz nauczycieli akademickich.
 4. Za funkcjonowanie i obsługę e-Platformy odpowiada Centrum E-Learningu StANS, zwane dalej CEL StANS.
 5. Użytkownik korzystający z e-Platformy zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminu oraz polityki prywatności i przestrzegania zawartych w tym dokumencie postanowień.

Full policy

§ 2
Zasoby e-Platformy

 1. Na e-Platformie publikowane są materiały oraz pomoce dydaktyczne związane z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość, a także serwisy szkoleniowe i informacyjne.
 2. Materiały i pomoce dydaktyczne dla studentów publikowane są w kursach zarządzanych przez nauczycieli akademickich oraz CEL StANS.
 3. Kursy na e-Platformie uporządkowane są według kategorii odzwierciedlających strukturę organizacyjną Uczelni.

§ 3
Ogólne prawa i obowiązki użytkowników

 1. Konta użytkowników na e-Platformie tworzone są w procesie samodzielnej rejestracji użytkownika.
 2. Uprawnienia do korzystania z e-Platformy wygasają:
 • w przypadku nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi – wraz z wygaśnięciem lub rozwiązaniem umowy o pracę,
 • w przypadku studentów – w momencie utracenia statusu studenta Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w Kielcach.

3. Użytkownik zobowiązuje się do nieudostępniania swego konta osobom trzecim oraz powstrzymania się od wszelkich działań umożliwiających dostęp do materiałów edukacyjnych osobom do tego nieuprawnionym.

§ 4
Prawa i obowiązki studenta

 1. Każdy student Uczelni ma prawo do:
 • korzystania z materiałów i pomocy dydaktycznych publikowanych na e-Platformie, pod warunkiem, że są one przeznaczone dla jego grupy studenckiej,
 • wsparcia ze strony nauczycieli akademickich oraz CEL StANS w zakresie związanym z procesem dydaktycznym realizowanym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
 • dostępu do informacji publikowanych przez nauczycieli akademickich,
 • korzystania z e-Konsultacji.

2. Obowiązkiem studenta korzystającego z e-Platformy jest:

 • przestrzeganie zasad udziału w zajęciach prowadzonych przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość; zasady te ustalane są przez nauczyciela akademickiego prowadzącego zajęcia, w oparciu o zasady wynikające z Regulaminu studiów,
 • zgłaszanie nauczycielowi akademickiemu prowadzącemu zajęcia lub pracownikom CEL StANS wszelkich nieprawidłowości (proceduralnych, merytorycznych, technicznych).

3. Student nie ma prawa korzystać z zasobów e-Platformy, jeśli nie są one przeznaczone dla grupy studenckiej, której jest członkiem.
4. Użytkownik nie może swoimi działaniami umożliwiać lub ułatwiać osobom nieupoważnionym dostęp do materiałów dydaktycznych i danych osobowych.

§ 5
Prawa i obowiązki nauczyciela akademickiego

1. Każdy nauczyciel akademicki CEL StANS ma prawo do:

 • wykorzystywania e-Platformy do wspomagania prowadzonych przez siebie zajęć dydaktycznych poprzez zastosowanie metod i technik kształcenia na odległość,
 • korzystania z systemu wsparcia ze strony CEL, zgodnie z obowiązującą w tym zakresie uchwałą Rektora,
 • prowadzenia e-Konsultacji, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie zarządzeniem Rektora.

2. Każdy nauczyciel akademicki zobowiązany jest do:

 • właściwego administrowania stworzonych przez siebie kursów,
 • zgłaszania pracownikom CEL StANS wszelkich nieprawidłowości (proceduralnych, merytorycznych, technicznych).

§ 6
Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe użytkowników e-Platformy zbierane są i przetwarzane zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Rektora w zakresie ochrony danych osobowych.
 2. Zgodnie z wymogami RODO/GDPR użytkownicy mają prawo do wnioskowania o usunięcie danych i rejestru działań użytkownika w systemie Moodle, wnioskowania o wyeksportowanie danych osobowych oraz ich usunięcie lub modyfikację.

§ 7
Ochrona własności intelektualnej

 1. Poza wyraźnie oznaczonymi treściami, wszystkie pozostałe zasoby i treści umieszczone na e-Platformie chronione są prawem autorskim, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 2. Prawem autorskim chronione są także autorskie grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy oraz wybór i układ prezentowanych treści.
 3. Nauczyciel akademicki zachowuje prawa autorskie do publikowanych przez siebie materiałów i pomocy dydaktycznych, w oparciu o ogólnie obowiązujące w Uczelni zasady dotyczące utworów wytworzonych w trakcie badań naukowych i pracy dydaktycznej.
 4. Nauczyciel akademicki odpowiada za publikowane w kursach treści, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 5. Zabrania się zamieszczania na e-Platformie materiałów i wypowiedzi sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym, wzywające do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierające treści pornograficzne, faszystowskie, wulgarne, propagujące używki lub przemoc, obrażające uczucia religijne, naruszające prawa innych osób itp.

§ 8
Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Zadaniem CEL StANS jest dołożenie wszelkich starań zapewniających poprawne funkcjonowanie e-Platformy oraz udzielanie pomocy użytkownikom w rozwiązywaniu problemów związanych z obsługą systemu.
 2. CEL StANS nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z nieprzewidzianego wadliwego funkcjonowania e-Platformy oraz ujawnienia danych służących do logowania osobom trzecim, niezależnie od przyczyny ich ujawnienia.

§ 9
Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia w sprawach dotyczących naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres cel@stsw.edu.pl.
 2. Wszystkie nieobjęte niniejszym regulaminem zagadnienia będą rozstrzygane w oparciu o przepisy prawa ogólnego i wewnętrznych aktów normatywnych Uczelni.

§ 10
Polityka cookies

 1. Aby korzystać z platformy e-learning StANS, przyjmowanie cookies musi być włączone w Twojej przeglądarce. Platforma CEL StANS korzysta z dwóch plików cookie.
 2. Bardzo istotnym jest ten poświęcony sesjom, nazwany zazwyczaj MoodleSession. Musisz zezwolić przeglądarce na umieszczenie tego cookie aby zachować ciągłość pracy, a także aby zachować twoje zalogowanie przy przechodzeniu między stronami. Kiedy się wylogowujesz, lub kończysz działanie przeglądarki ten cookie zostaje usunięty (z Twojej przeglądarki i z serwera).
 3. Drugi cookie jest używany dla czystej wygody i zazwyczaj nazywany jest MOODLEID. Zapamiętana w nim jest twoja nazwa użytkownika. Oznacza to, że jeśli wrócisz na tą stronę pole 'nazwa użytkownika' na ekranie logowania będzie automatycznie uzupełniane. Możesz spokojnie zrezygnować z tego cookie - będziesz po prostu musiał każdorazowo wprowadzać swoją nazwę użytkownika podczas procesu logowania.